bowlderdash:

via the Trenton Teapot Collection

bowlderdash:

via the Trenton Teapot Collection